DiDi可人幣即時兌港幣畀錢

文章日期:2018年6月29日

【明報專訊】內地Call車App滴滴出行旗下DiDi(滴滴香港)噚日宣布,公司已經接入咗內地微信支付、支付寶,即日起內地滴滴用戶喺香港Call車畀錢會彈出內地版微信支付或支付寶視窗,顯示實時匯率兼且折合成人民幣嘅車費,用戶可直接畀人仔,同時香港的士司機亦會即時收到港幣匯入提示。

滴滴香港:訪港用戶訂單顯著增長

由𠵱家起,滴滴用戶喺香港Call車可用現金、國際信用卡、內地版微信支付、支付寶畀的士錢。滴滴香港稱,增加更多嘅手機支付選擇有利於香港業務拓展,改善司機收入。

滴滴香港表示,近4個月以來,訪港滴滴用戶嘅訂單錄得顯著增長,當中內地訪港嘅用戶平均乘坐的士里程約13公里,車費約120蚊。自從今年4月推出信用卡支付功能後,電子支付比率維持良好水平,司機接受電子支付嘅比率亦大幅上升。

[小琴密語]